Política de privacitat

1.Política de privacitat

La AA.VV. de Can Camp informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris  que puguin ser recollides per la navegació a través del seu lloc web.

En aquest sentit, la AA.VV. de Can Camp garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2.Recogida, finalitat i tractaments de dades

La AA.VV. de Can Camp té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, La AA.VV. de Can Camp serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

A la seva vegada la AA.VV. de Can Camp informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i les gestions derivades de la comunicació entre la AA.VV. de Can Camp y el seus socis/es.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de la AA.VV. de Can Camp, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers custodiats per La AA.VV. de Can Camp.

3.Comunicación d’informació a tercers

La AA.VV. de Can Camp informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal.

 4.Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de la AA.VV. de Can Camp. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: AA.VV. de Can Camp, Carrer: Mimosa Nº 4, Codi postal: 08480, Ciutat: L’Ametlla del Vallès, Província: Barcelona.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat